8. Striped Top + Bright Skirt

Striped Top + Bright Skirt
Via FlyFashionDoll
Next